Úvod »

Obchodní podmínky, reklamační řád

Obchodní podmínky, reklamační řád

Obchodní podmínky

 

I. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.rprshop.cz (dále jen „OP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy (dále jen „smlouva nebo takékupní smlouva), kdy na jedné straně je firma Diana Nebuchlová - RPR, IČO: 75757931, se sídlem Jarní 2909, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, jako prodávající (dále jen „RPR“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“). 

 

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. 

 

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s RPR nebo s ní jinak jedná. 

 

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. 

 

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito OP, jejichž nedílnou součást tvoří Sdělení před uzavřením smlouvy, Reklamační řád a Platební a dodací podmínky, Poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě uzavření kupní smlouvy. 

 

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce RPR, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. RPR nebo smluvních partnerů RPR, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. 

 

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

RPR sděluje, že

 1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, RPR si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy),
 2. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od RPR, případná povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány
 3. RPR neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;
 4. Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném RPR uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, v příp. osobního odběru na pobočkách je náklad 0,- Kč;
 5. v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o
  1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
  2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
  3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží; přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla RPR nebo na e-mail: rprpaintballshop@gmail.com
 1. spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:
  1. o poskytování služeb, které RPR splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli RPR a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  5. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  6. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  7. o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 1. v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
 2. spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
 3. v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit u RPR, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

 

III. Smlouva

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném RPR tím, že požadované plnění (zboží, službu) vloží do košíku, odešle objednávku a tato objednávka bude doručena RPR. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník RPR, ať už přímo na pobočce nebo po telefonu a při emailové objednávce. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Dokončením objednávky zboží v nákupním košíku zasílá zákazník (kupující) návrh kupní smlouvy prodávajícímu. Po přijetí objednávky zboží Vám obratem zašleme potvrzení o přijetí objednávky e-mailem. Toto potvrzení má pouze informační charakter. Po zpracování přijaté objednávky zašleme její potvrzení, tímto okamžikem je uzavřena kupní smlouva mezi zákazníkem (kupujícím) a prodávajícím a vznikají vzájemné práva a povinnosti mezi nimi.

 

Smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, Občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb. v platném znění) a zákonem O ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb., v platném znění). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky Obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., v platném znění.

Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran, na základě zákonných důvodů či v souladu s těmito OP. 

 

Vztahy, které vzniknou na základě smlouvy, se řídí právem České republiky a spory vzniklé ze smlouvy budou řešeny příslušnými soudy České republiky. 

 

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce. 

 

Uzavřená smlouva je ze strany RPR archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto OP, kde je tento proces srozumitelně popsán. 

 

RPR není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování. 

 

Kupní smlouvou se RPR zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí RPR kupní cenu. 

 

RPR si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. 

 

RPR Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou. 

 

RPR splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí. 

 

Má-li RPR věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího (podnikatele) a umožní Kupujícímu (podnikateli) uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Má-li RPR věc odeslat, odevzdá RPR věc Kupujícímu (spotřebiteli), jakmile věc předá Kupujícímu (spotřebiteli) dopravce. 

 

Dodá-li RPR větší množství věcí Kupujícímu (podnikateli), než bylo ujednáno, není kupní smlouva uzavřena na přebytečné množství a Kupující (podnikatel) je povinen informovat RPR a přebytečné množství vrátit RPR bez zbytečného odkladu. 

 

RPR odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. 

 

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí RPR věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří RPR věc pro přepravu. 

 

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. 

 

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní RPR umožnila nakládat. 

 

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže RPR škodu způsobila porušením své povinnosti. 

 

Prodlením Kupujícího s převzetím věci vzniká RPR právo věc po předchozím upozornění na účet Kupujícího vhodným způsobem prodat poté, co Kupujícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li Kupující s placením, kterým je předání věci podmíněno.

 

Dle zákona o zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb. §15 jsou veškeré nabízené zbraně, jejich díly a střelivo (vše kategorie D) prodejné v ČR pouze fyzickým osobám starším 18 let způsobilým k právním úkonům, nebo právnickým osobám. Odesláním objednávky zároveň prohlašujete, že splňujete výše uvedené požadavky. V případě podání falešné informace o způsobilosti k držení zbraní a střeliva budeme soudní cestou vymáhat náhradu veškerých škod nám tímto způsobených.

 

IV. Práva z vadného plnění, záruka za jakost, reklamační řád

Práva z vadného plnění a záruka za jakost vztahující se ke Kupujícímu (spotřebiteli) se řídí Reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto OP. 

 

Práva z vadného plnění a záruka za jakost vztahující se ke Kupujícímu (podnikateli) se řídí příslušnými právním předpisy.

 

V. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Odstoupit od smlouvy lze korespondenčně, a to na adrese Diana Nebuchlová, Jarní 2909, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm nebo elektronicky na e-mail: rprpaintballshop@gmail.com 

 

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá RPR bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od RPR obdržel, a to na své náklady. 

 

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. 

 

Pokud se jedná o zboží běžné spotřeby (např. krém na obuv, jakýkoliv sprej apod.), pak nelze od smlouvy odstoupit. 

 

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu RPR spolu s vyplněným vzorovým formulářem oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, s kopií či číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu pro vrácení kupní ceny. 

 

Spotřebitel odpovídá RPR pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. 

 

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu RPR bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijala (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený), a to stejným způsobem. Pokud spotřebitel vrátí pouze část zboží dle kupní smlouvy, bude mu vrácena pouze částka za toto zboží. 

 

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, RPR není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží RPR odeslal. 

 

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi RPR a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má RPR právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. 

 

Odstoupení od smlouvy bez udání důvodu

 

Do okamžiku převzetí zboží Kupujícím je kterákoli strana oprávněna od kupní smlouvy písemně odstoupit i bez uvedení důvodu. V takovém případě vrátí RPR Kupujícímu bez zbytečného odkladu kupní cenu, pokud již byla zaplacena, a to způsobem, kterým byla placena. Odstoupení od smlouvy se považuje za účinné okamžikem doručení druhé straně. 

 

Obecná ustanovení o odstoupení od smlouvy

 

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 2. použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,
 3. nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 4. prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující RPR, co ještě vrátit může, a dá RPR náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Z důvodu ochrany práv Kupujícího, je-li Kupujícím právnická osoba a bude-li požadovat proplacení dobropisu přímo na pobočce, pak příslušná částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu nebo osobě, jež se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem či podpisy statutárního orgánu.

 

VI. Bezpečnost a ochrana informací

Kupující, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, název, adresa, identifikační číslo osoby, daňové identifikační číslo, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, IP adresa, bankovní spojení, informace o všech provedených objednávkách a uzavřených kupních smlouvách (dále společně vše jen jako „osobní údaje). 

 

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů RPR, a to pro účely vedení uživatelského účtu, pro účely uzavření a plnění kupní smlouvy, pro statistické a marketingové účely, zejména pro účely zasílání informací a obchodních sdělení RPR.

 

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu do uživatelského účtu zanést jakoukoli změnu v osobních údajích.

 

Zpracováním osobních údajů Kupujícího může RPR pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje Kupujícího nebudou ze strany RPR bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám s výjimkou RPR, zpracovatele či jiných osob poskytujících Kupujícímu plnění.

 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou do doby odvolání souhlasu ze strany Kupujícího. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné či elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

 

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

V případě, že by se Kupující domníval, že RPR nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: (i) požádat RPR nebo zpracovatele o vysvětlení, (ii) požadovat, aby RPR nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. 

 

Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu RPR povinen tuto informaci předat. RPR má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

 

RPR může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, RPR pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

 

VII. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod RPRSHOP: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Příjem objednávek pro expedici do druhého pracovního dne po ČR: do 10:00 hodin.

 

VIII. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.

 

Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, doběrečné. Akční ceny platí do vyprodání zásob zboží nebo po dobu časově určenou.

 

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému RPR. RPR v takovém případě Kupujícího informuje o odstoupení od smlouvy ze strany RPR.

 

RPR si vyhrazuje právo považovat kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

 

IX. Objednávání

Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

 

Objednávat je možno následujícími způsoby:

RPR doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího na RPRSHOP. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.

 

X. Platební a dodací podmínky

 

Přepravní služby info WE|DO a ZÁSILKOVNA.

 

PŘEPRAVNÍ SLUŽBA WE|DO:

 • Za poštovné a balné účtujeme paušální částku 120,- Kč + doběrečné 30,- Kč. 
 • Při nákupu nad 2000,- Kč je poštovné a balné  ZDARMA!  Poštovné zdarma neplatí v případě některých množstevních slev, při větších odběrech a v dealerských kategoriích. 
 • Při objednávce kuliček - 8000 ks a více se na kuličky nevztahuje zasílání zdarma.
  Dopravné a balné za každých 8000 ks - 120,- Kč + 30,- Kč doběrečné 
Tzn. 8000 ks  - 120,- Kč + 30,- Kč doběrečné
       16000 ks - 240,- Kč + 30,- Kč doběrečné , atd.
 • SMS zpráva a email s upřesněním času doručení;  možnost změny termínu doručení.
 • Zboží můžete uhradit formou dobírky nebo bezhotovostním převodem na bank.účet: 223933545/0600. Při bezhotovostním platebním styku Vám bude zaslána emailová výzva k úhradě. Po uhrazení a připsání peněz na náš účet, Vám bude zboží zasláno. Jako variabilní symbol použijte číslo objednávky. Balík pojišťujeme na hodnotu zásilky.

 

 

ZÁSILKOVNA

 • Přeborníci na  posílání  a doručování. Svou objednávku z e-shopu si můžete vyzvednout na výdejním místě, které si sami vyberete.
 • Pokud se zboží odesílá v našich běžných termínech, je poštovné a balné při nákupu nad 2000,- Kč ZDARMA!  Poštovné zdarma neplatí v případě některých množstevních slev, při větších odběrech a v dealerských kategoriích. Poštovné je pak kalkulováno dle skutečných nákladů nebo dle dohody s odběratelem a bude následně připočteno k celkové ceně za objednávku.
 • Vždy obdržíte SMS zprávu s upřesněním termínu o uložení zásilky na výdejním místě.
 • Zboží můžete uhradit formou dobírky nebo bezhotovostním převodem na bank.účet: 223933545/0600. Při bezhotovostním platebním styku Vám bude zaslána emailová výzva k úhradě. Po uhrazení a připsání peněz na náš účet, Vám bude zboží zasláno. Jako variabilní symbol použijte číslo objednávky. Balík pojišťujeme na hodnotu zásilky.

          Dopravné a balné zboží do 5 kg - 90,- Kč + 20,- Kč doběrečné
                               nad 5 kg do 15 kg - 160,- Kč + 20,- Kč doběrečné.

                                

Zaslání zboží na Slovensko

 

Poštovné a balné WE|DO:

 • Poštovné a balné 123 KURÝR:

  • Za poštovné a balné účtujeme paušální částku 200,- Kč + doběrečné 30,- Kč.
  • Při nákupu nad 4000,- Kč je poštovné a balné  ZDARMA!  Poštovné zdarma neplatí v případě některých množstevních slev, při větších odběrech a v dealerských kategoriíc
  • Při objednávce kuliček - 8000 ks a více se na kuličky nevztahuje zasílání zdarma.
  • Dopravné a balné za každých 8000 ks - 260,- Kč + 30,- Kč doběrečné 
   Tzn. 8000 ks  - 260,- Kč + 30,- Kč doběrečné
         16000 ks - 520,- Kč + 30,- Kč doběrečné , atd.
  • SMS zpráva a email s upřesněním času doručení;  možnost změny termínu doručení.
  • Zboží můžete uhradit formou dobírky nebo  převodem. Při bezhotovostním platebním styku Vám bude zaslána emailová výzva k úhradě. Po uhrazení a připsání peněz na náš účet, Vám bude zboží zasláno. Jako variabilní symbol použijte číslo objednávky. Balík pojišťujeme na hodnotu zásilky.
             Cena za dopravu je vždy přepočítána aktuálním kurzem České národní banky EUR/Kč.

  ZÁSILKOVNA

  • Přeborníci na  posílání  a doručování. Svou objednávku z e-shopu si můžete vyzvednout na výdejním místě, které si sami vyberete.
  • Při nákupu nad 4000,- Kč je poštovné a balné  ZDARMA!  Poštovné zdarma neplatí v případě některých množstevních slev, při větších odběrech a v dealerských kategoriíc
  • Dopravné a balné zboží do 5 kg -  100,-  Kč + 20,- Kč doběrečné  
                         nad 5 kg do 15 kg -   190,- Kč + 20,- Kč doběrečné.                                
   Cena za dopravu je vždy přepočítána aktuálním kurzem EUR/Kč.
  • Vždy obdržíte SMS zprávu s upřesněním termínu o uložení zásilky na výdejním místě.
  • Zboží můžete uhradit formou dobírky nebo bezhotovostním převodem . Při bezhotovostním platebním styku Vám bude zaslána emailová výzva k úhradě. Po uhrazení a připsání peněz na náš účet, Vám bude zboží zasláno. Jako variabilní symbol použijte číslo objednávky. Balík pojišťujeme na hodnotu zásilky.

   

  Pro platbu předem (SK) :
  Číslo účtu: 2201487571/2010, FIO BANKA,a.s.       IBAN: CZ58 2010 0000 0022 0148 7571     BIC: FIOBCZPP.

 

 

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit závadu přepravci

 

Problémy s doručením

Zásilka nebyla doručena -  Registrovaní zákazníci mají možnost sledovat stav objednávky pomocí služby Moje nákupy po přihlášení do systému. Může být ve stavu: objednáno, vyřizuje se, na cestě k zákazníkovi nebo zaplaceno.

 

Možné důvody nedoručení zásilky

V případě, že vaše zásilka nebyla doručena, zkontrolujte si prosím nejdříve nejčastější možné důvody nedoručení a ověřte si, že z vaší strany nedošlo k žádným pochybením:

V souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku poskytujeme ochrannou lhůtu 14 dní na vrácení zboží bez udání důvodů. Zjistíte-li bezprostředně po obdržení zboží z našeho obchodu, že vám nevyhovuje, máte možnost jej bez udání důvodu vrátit. Peníze vám budou v souladu s ustanovením § 53 odst. 10 občanského zákoníku zaslány zpět, a to bankovním převodem, nebo složenkou nejpozději do 30 dnů.

 

Uvedli jste špatnou zasílací adresu , v tomto případě opravte ve službě Můj účet své registrační údaje a kontaktujte nás, abychom vám zboží opětovně doslali

Přepravce nevložil do vaší schránky oznámení o uložení zásilky nebo se toto oznámení ztratilo , kontaktujte dotyčnou přepravní společnost.

Zásilka byla po cestě poškozena a vrácena zpět k nám , o této skutečnosti vás budeme okamžitě informovat a zahájíme reklamaci přepravních služeb

Zásilka se ztratila u přepravce, kontaktujte nás a my zahájíme za vás reklamaci přepravních služeb, o jejímž průběhu vás budeme informovat

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu rprpaintballshop@gmail.com, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou RPR. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práv z vadného plnění, dává však RPR možnost prokázat, že se nejedná o vadu, za kterou odpovídá RPR.

 

XI. Ochrana spotřebitele

V případě, že dojde mezi RPR a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

 

Česká obchodní inspekce 

Ústřední inspektorát - oddělení ADR 

Štěpánská 15 

120 00 Praha 2 

Email: adr@coi.cz 

Web: adr.coi.cz

 

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Mimosoudní vyřizování stížností zajišťuje RPR prostřednictvím elektronické adresy mailto:rprpaintballshop@gmail.com. Informaci o vyřízení stížnosti spotřebitele zašle RPR na elektronickou adresu spotřebitele.

 

RPR je oprávněna k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

XII. Závěrečná ustanovení

Tyto OP včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.1.2017.

 

POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po dni, kdy byla uzavřena spotřebitelská smlouva nebo kdy spotřebitel nebo spotřebitelem určená třetí osoba (jiná než dopravce) převzal poslední dodávku zboží v případě dodání několika druhů zboží nebo dodání několika částí nebo kdy spotřebitel nebo spotřebitelem určená třetí osoba (jiná než dopravce) převzal první dodávku zboží v případě pravidelné opakované dodávky zboží. V ostatních případech je spotřebitel povinen uvést důvod odstoupení od smlouvy. 

 

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího RPR -- Dianu Nebuchlovou, Jarní 2909, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm , e-mail: rprpaintballshop@gmail.com, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností. 

 

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). 

 

Prodávající platbu vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

 

Spotřebitel je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zaslat zpět nebo je předat na adrese prodávajícího -- Diana Nebuchlová, Jarní 2909, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, e-mail: rprpaintballshop@gmail.com. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím čtrnácti (14) dnů. 

 

Spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. 

 

Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Formulář pro odstoupení od smlouvy - stáhnout PDF

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

pro kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu www.rprshop.cz (dále jen „e-shop“) provozovaného společností RPR Diana Nebuchlová, Jarní 2909, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, a v provozovnách či sídle prodávajícího mezi spotřebiteli na jedné straně (dále jen „kupující“) a prodávajícím na straně druhé.

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Práva kupujícího z vadného plnění musí být vždy uplatněna (uplatnění práv z vadného plnění dále jen jako “reklamace“) v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě. V případě kupních smluv uzavřených přes e-shop tvoří reklamační řád součást všeobecných obchodník podmínek zasílaných kupujícímu po uzavření kupní smlouvy elektronickou poštou.

 

II. VÝLUKY Z ODPOVĚDNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADNÉ PLNĚNÍ

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

 • u věci prodávané za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • za opotřebení věci způsobené obvyklým užíváním,
 • u použité věci za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím,
 • za vady věci, které vyplývají z její povahy (zuživatelná věc nebo podléhající rychlé zkáze),
 • pokud kupující před převzetím věci věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, např. nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,
 • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

 

III. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího osobně či prostřednictvím přepravce, a to v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu.

 

Odesláním zboží na adresu prodávajícího urychlí kupující vyřízení reklamace. Adresa společností RPR Diana Nebuchlová, Jarní 2909, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.

 

Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění, záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

 

Pokud by uplatnění práva z vad mělo spotřebiteli činit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem či se jedná o zboží, které je zamontované či součástí nemovitosti, posoudí prodávající vadu po dohodě s kupujícím buď na místě, nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost.

 

IV. LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. U použitého zboží se lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění zkracuje na 12 měsíců.

 

Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.

 

Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.

 

Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

 

Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

 

V. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

 

Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Za vystavení potvrzení dle předešlé věty se považuje rovněž zpráva elektronické pošty zaslaná ze strany prodávajícího na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu kupujícího v e-shopu nebo na kupujícím později uvedenou adresu elektronické pošty.

 

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

 

Datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace, je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Za vystavení potvrzení dle předešlé věty se považuje rovněž zpráva elektronické pošty zaslaná ze strany prodávajícího na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu kupujícího v e-shopu nebo na kupujícím později uvedenou adresu elektronické pošty.

 

Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.

 

Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

 

VI. JAKOST PŘI PŘEVZETÍ A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku, tedy:

 • zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

 

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

 

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

VII. NÁKLADY REKLAMACE

Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

 

VIII. SMLUVNÍ ZÁRUKA ZA JAKOST

Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, zejména pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného.

 

IX. ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADU, KTERÁ JE PODSTATNÝM A NEPODSTATNÝM PORUŠENÍM SMLOUVY

Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady zboží, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí podle čl. 5, tj. pouze v případě smluvní záruky za jakost. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.

 

Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy.

 

Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.

 

Bez ohledu na oprávněnost uplatnění nároku ze záruky za jakost kupující nemá nikdy nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

 

X. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

 

Česká obchodní inspekce 

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15 

120 00 Praha 2 

 

Email:adr@coi.cz 

Web: adr.coi.cz

 

Kupující, který uzavřel kupní smlouvu s využitím prostředků internetové komunikace či prostřednictvím e-shopu, může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Mimosoudní vyřizování stížností zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy rprpaintballshop@gmail.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu kupujícího v e-shopu nebo na kupujícím později uvedenou adresu elektronické pošty.

 

 

 

Tento web používá pouze takové cookies k jejich nasazení není zapotřebí Váš souhlas. vice informací
rozumím